TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Üye Değerlendirme Komitesi

Dernek olarak üyelerimize ilişkin şartlar Tüzük’te belirlenmiştir. Dernek’e katılacak yeni üyelerin yüksek mesleki ahlak kurallarına sahip olmaları, toplum içinde saygın ve dürüst duruşları önem arz etmektedir.

Dernek üyelik başvurularını Dernek Üye Değerlendirme Komitesi (“Komite”) değerlendirir ve üyelik kabulüne ilişkin son karar Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Aşağıda üyelik değerlendirme sürecine yer verilmiştir.

 1. Üyelik başvuruları, Komite’ye ulaştıktan sonra, adayın tanınırlığı ve sağlayacağı katkı değerlendirilerek en kısa zamanda sonuçlandırılır.
 2. Komite gerekli inceleme ve değerlendirmeyi müteakip başvuruları, görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Başkan’a bildirir.
 3. Komite genel başvuru yolları dışındaki her türlü üyelik taleplerinin de değerlendirmesini yapar. Buna göre, dernek üyelerinin liste şeklinde veya bireysel önerdiği adaylar ve benzeri şekillerdeki üyelik talepleri değerlendirilmek üzere Komiteye Başkan tarafından iletilir.
 4.  Komite gündemine gelen üye adaylarından hangilerine davet mektubu gönderileceği, hangilerinin sözlü olarak davet edileceği üyelik tipi belirtilerek Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Başkan’a öneri olarak sunulur.
 5. Yönetim Kurulunca “üye olması” uygun bulunan adayların isimleri Asistanlık’a iletir. Asistanlık, davet mektubu iletilecek üye adayları için gerekli aksiyonları alır. Sözlü davet edilecekler talep sahibi ilgili üyeye bildirilir.
 6. Asistanlık, üyeliği kabul edilenlerin üyelik evrakının fiziki ve ıslak imzalı olarak Dernek’e gönderilmesini ve yıllık aidat ve giriş ödentisinin yapılmasını ilgili üye adayına bildirir.
 7. Üye adayının ıslak imzalı fiziki evrakının ulaşması ve üyelik ücretlerinin ödenmesi sonrası üyelik başvuruları için gerekli aksiyonlar Başkan, görevlendireceği üye veya ilgili personel tarafından alınır.
 8. Üyelik kabul kararı, ilgili üye adayına Yönetim Kurulu adına Asistanlık tarafından e-posta, posta, mesaj ve sair yollardan biriyle tebliğ edilir.
 9. Üye adayına yapılacak bildirimde, henüz yatırılmadı ise Tüzük’te tanımlandığı şekliyle Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat’ı yatırması ve varsa minör eksiklikleri tamamlaması, aksi takdirde üyeliğin aktif hale gelmeyeceği hususlarına özellikle dikkat edilir.
 10. Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat’ın yatırıldığının tespitinden sonra üyelikler aktif hale getirilir.

Koordinasyondan Sorumlu YK Üyesi

Komite Üyeleri

Komiteler