TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

FOYDER I TMA Türkiye Mesleki Etik İlkeler

 • A

  AMAÇ

  Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER) üyeleri (bundan sonra ÜYE veya ÜYELER), reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ve dönüşüm ihtiyaçlarına profesyonellik, dürüstlük ve yetkinlik bazında nitelikli ve etik ilkelere uyumlu çözümler sunulmasını sağlamak üzere bir araya gelmişlerdir.

  Aşağıdaki ilkeler FOYDER üyelerini ortak ilke ve değerler etrafında birleştirmek; karşılıklı hak ve hukuklara saygılı, dürüst, ilkeli ve açık bir güven ortamı yaratmak amacıyla oluşturulmuştur.

  FOYDER üyelerinin mesleki faaliyet konuları yönetim, danışmanlık, hukuk ve akademik gibi çok farklı alanlara yayılmış olup, her meslek grubunun kendi etik ilkeleri olduğu için, tüm mesleki faaliyet alanlarını düzenleyecek etik ilkelerinin oluşturulması çok gerekli ve mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte aşağıdaki etik ilkeler FOYDER üyesi olarak faaliyetlerimizde gözetilecek asgari ilkeler olarak belirlenmiştir.

   

 • B

  KAPSAM

  Bu ilkeler Dernek üyelerinin dernek adına yürüttükleri faaliyetler ile yönetim ve danışmanlık hizmetleri verirlerken işletmeler, borçlular, alacaklılar, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer ilişkili taraflar ile çalışmaları ve ilişkileri esnasında uymaları gereken prosedürleri içermektedir. Tüm üyeler, üyelikleri devam ettiği sürece aşağıdaki ilkelere bağlı kalmayı taahhüt ederler.

   

 • C

  YETKİ VE SORUMLULUK

  Tüm Dernek üyelerinin aşağıda sıralanan ahlaki ilkelere uymaları zorunludur. Üyelerden ayrıca, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlar söz konusu olduğunda sağduyu, ilkeli yaklaşım ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmesi beklenmektedir.

 • D

  MESLEKİ ETİK İLKELER

 • D:1

  İnsana Saygı

   

  Her üye diğer Dernek üyeleri, çalışma arkadaşları ve kendi işyerinin müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranmaz. Kendisinden farklı olsa bile din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeden kişilerin değer yargılarına, tutumlarına, görüşlerine, yaklaşımları ve törelerine duyarlı olur ve hoşgörülü davranır. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.

 • D:2

  Hizmet Kalitesi

  Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hep ön planda tutar, bunların ancak vereceği nitelikli hizmetle karşılanacağını bilir. Bunun için mesleki bilgisinin, nitelik ve kişisel yetkinliklerinin gelişimine özen gösterir.

 • D:3

  Kişisel Gelişim

  Dernek üyeleri çağdaş ve bilimsel mesleki bilgileri, kullanılan tekniklerdeki yenilikleri izler, bilgi ve becerilerini artırmaya çalışır. Bu minvalde, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak için gerekli ve ilgili eğitim faaliyetlerine katılım sağlar. Öğrendiklerini kendilerine, işlerine ve iş çevrelerine uygulayarak ilerleme sağlar. Mevcut durumu sorgular, yenilikçi yaklaşımları uygulayarak iyileştirmek için yoğun çaba sarf eder.

 • D:4

  İletişim

  Dernek üyeleri bilgiyi yeterli seviyede kullanarak etkin iletişim kurar, mesajı açık, net, kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade eder ve karşı tarafa aktarır. Dinler, anlamaya çalışır ve farklı bakış açılarına saygı gösterir.

 • D:5

  Liderlik

  Dernek üyeleri ekibine beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri için destek olur. Hedeflere ulaşması için koçluk yapar, onları yönlendirir.

  pany Description

 • D:6

  Objektiflik

  Üyeler süreklilik arz eden bir büyüme sağlayabilmek için projeye, müşteriye ve diğer taraflara objektif yaklaşır, çözüm odaklı düşünür ve bu doğrultuda hareket eder.

 • D:7

  Karar ve Eylemler

  Üyelerin tüm karar ve eylemleri ahlaka ve hukuka uygun, hakkaniyetli ve adil olmalıdır.

 • D:8

  Sosyal Sorumluluk

  Dernek üyeleri topluma ve çevreye saygılıdır, gerektiğinde toplumsal yaşamın kendi bilgi ve becerilerine uyan her alanında hizmet vermeye ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırdırlar.

 • D:9

  Saygınlık

  Üyeler Dernek içinde veya dışında Derneğin, şirketlerinin, sektörün, iş yaptıkları kişi ve kurumların itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır. Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz.

 • D:10

  Açıklık

  Müşterileri ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi hususlarda mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirir. Mesleki gerekleri uygularken müşteri çıkarlarının optimumda olmasını gözetir, mümkün olan en üst düzeyde sağlıklı, objektif, denetlenebilir karar ortamını ve açıklığını yaratmayı hedefler.

 • D:11

  Güvenilirlik

  Tüm işlemlerde hukuk, ahlak kuralları ve karşılıklı güven anlayışı içerisinde müşterilerine ve hizmet verdiği kişilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verip, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Müşterilerle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından kesin surette kaçınır.

 • D:12

  Tarafsızlık

  Ülkenin çıkarı, toplumun refahı, hizmet idealleri ile yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır.

 • D:13

  Bilgilerin Gizliliği ve Muhafazası

  Görev ile ilgili olsun veya olmasın yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiği taraflarla ilgili olarak öğrenilen gizlilik arz eden her türlü bilgiyi tarafların açık rızası olmadıkça kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz, çalışılan kurumların, kişilerin gizliliklerine ve özel bilgilerin korunmasına özen gösterilir. Projenin yürütülmesinde üçüncü kişilerle paylaşılması gerekmeyen gizli olmadığını düşündüğü bilgilerin de kendisinde kalmasına dikkat eder.

 • D:14

  Yetkisiz İşlem Yapmama İlkesi

  Bu etik ilkelere bağlı olan her ÜYE, sorunlu şirketler, örgütler ve kuruluşlar ile ilgili olarak borçlulara, alacaklılara ve diğer ilgili taraflara yönetim, danışmanlık veya hukuk hizmetleri verirken, bu hizmetleri verebilmek için bir lisans veya yetkilendirme (vekalet) alınması gerekiyorsa, söz konusu lisans veya yetkilendirmeye sahip olmadıkça hizmet vermekten kaçınmaya dikkat edecektir.

 • D:15

  Çıkar Çatışmasını Önleme İlkesi

  Üyeler potansiyel ya da gerçek çıkar çatışmasını kapsayacak projeler, ilişkiler ve durumlardan uzak durur. Mevcut görev ve pozisyonlarından faydalanarak şahsi, aile veya yakınlar vasıtasıyla iş münasebetinde bulunan kişi ve kurumlardan çıkar sağlanmaz.

 • E

  MÜŞTERİLERE İLİŞKİN ETİK İLKELER

  Her bir ÜYE mesleki faaliyetini özgür iradesiyle, ehil ve profesyonel standartları gözeterek yürütür; müşteri lehine yapacağı işlerde ve alacağı kararlarda peşin hükümsüz ve önyargısız davranır.

 • E.1

  Profesyonel Sorumluluklar

  ÜYELER (A) mesleki ilişkilerini bilgi ve becerilerini mümkün olan en yüksek seviyede kullanarak yürütürler; (B) müşterileri ile ücretlendirme anlaşması yapmadan ve önerdikleri hizmetin amaçları, kapsamı ve izlenecek yol ve yöntemler konusunda mutabık kalmadan faaliyete geçmezler; (C) mevcut iş yüklerini dikkate alırlar, yeterli zaman ayıramayacakları ve belirlenen süre içinde bitirmeleri mümkün görünmeyen işleri almazlar.

 • E.2

  Tarafsızlık

  ÜYELER sadece müşterisine hizmet verir, müşterisine hizmet verirken kararlarını olumsuz etkileyebilecek veya kararlarının etkilenmiş olduğu görüntüsünü verecek mensubiyetlerden ve ilişkilerden kaçınır; varsa bir işi kabul etmeden önce bu türden her türlü mali ilişkisi hakkında müşterisini bilgilendirir. Eğer müşteri zordaki bir şirket veya kuruluş ise, müşterinin herhangi bir sahip veya hissedarı, alacaklısı veya müşterisi ya da müşteriye finansman sağlamak veya müşterinin hisselerini veya varlıklarını satın almak isteyen herhangi bir taraf ile geçmişte veya mevcut durumda bir ilişkisi, çalışması varsa bunları müşterisine detaylarıyla açıklar, bilgi verir. ÜYELER menfaat çatışmalarını veya menfaat çatışması görüntüsü verecek durumları kesin olarak önlerler.

 • E.3

  Mesleki Ehliyet ve Yeterlilik

  ÜYELER kendilerinin veya şirketlerinin teknik olarak ehliyet veya becerilerinin olmadığı veya yetersiz olduğu işleri kabul etmezler.

 • E.4

  Açıklık ve Doğruluk

  ÜYELER (A) Mevcut veya anlaşma sürecindeki müşterilerini verecekleri hizmetler suretiyle alınacak sonuçlar hakkında bilerek veya önemsemeyerek yanlış yönlendirme yapmazlar; (B) gerçekçi veya pratik olmayan tavsiyelerde bulunmazlar, çözüm yolları önermezler. Önerilen çözümlerin niteliği veya bu çözümlerden kaynaklanabilecek muhtemel sonuçlar hakkında müşteri açıkça bilgilendirilir.

 • E.5

  Dürüstlük

  ÜYELER (A) müşterilerinden edindikleri gizli bilgileri açıklayamazlar, bu bilgileri kullanarak kendilerine menfaat temin edemezler; (B) daha önceki veya mevcut bir müşterisiyle iş yaparken edindiği özel bilgileri bu müşterinin iznini almadan diğer müşterileri için kullanamazlar.

 • E.6

  Şarta Bağlı Ücretlendirme

  ÜYELER yaptıkları işler için performansa bağlı olarak ikramiye veya diğer adlar altında ücret alabilirler.

 • E.7

  Hissedarlık

  Bir ÜYE, (A) müşterin hissedarı ise veya müşteri ile doğrudan ya da dolaylı olarak (ücretlendirme haricinde) mali çıkar ilişkileri varsa, bu durumu alacaklılara veya diğer hissedarlara gecikmeksizin açıklar ve iş alınmadan veya alındıktan sonra ilave hisse edinemez, bu hususta görüşmeler yapamaz; (B) sorunlu şirketteki hisseler bu şirketin kontrolünü ele geçirme hakkı veriyorsa işe başlamadan önce bu hususu yazılı olarak bildirir ve gerekli onayı alır. ÜYENİN sorunlu şirket müşterisinin kontrolünü elde edip edemeyeceği belirlenirken, ÜYENİN bu şirketteki ve şirketin hissedarlarındaki hisseleri birlikte dikkate alınır.

 • F

  MESLEĞE VE MESLEKTAŞLARA İLİŞKİN ETİK İLKELER

  ÜYELER mesleklerinin vakarını ve onurunu korurlar.

 • F.1

  Her ÜYE, dürüstlüğüyle örnek olarak ve FOYDER’in amaç ve programına destek vererek mesleğimizi yüceltmekle sorumludur.

 • F.2

  ÜYELER diğer üyeleri veya meslektaşlarını parasal beklentiler ile yönetim ve danışmanlık hizmeti almak isteyen müşterilerle tanıştıramazlar veya diğer üyelerin ya da meslektaşlarının kendileri vasıtasıyla iş yaptıkları müşterilerden aldıkları ücretlerden pay talep edemezler. Bir ÜYENİN ortağı, şirketinin bir hissedarı veya çalışanı veya ÜYE ile münhasıran yazılı sözleşmesi olan bir bağımsız yüklenici bu ilkeden istisnadır.

 • F.3

  Bir FOYDER üyesini bir müşteriye öneren ÜYE, müşteriye bu ÜYE’nin nitelikleri hakkında yanıltıcı beyanda bulunamaz.

 • F.4

  ÜYELER iş temin ederlerken kendilerinin deneyimleri ve becerileri hakkında yanıltıcı beyanda bulunamaz.

 • F.5

  Aynı anda bir müşteriye teklif veren üyeler birbirleri hakkında olumsuz ve yanıltıcı ifadeler içeren beyanlarda bulunamaz.

 • F.6

  Her ÜYE, başka bir Üye’nin üstlenmiş olduğu bir projenin yürütülmesi esnasında ilgili Üye’nin gerçekleştirdiği faaliyetlere saygı gösterir , proje yürütücüsü Üye’nin durumunu zedeleyici hal, davranış ve söylemlerden uzak durur.

 • G

  MESLEKİ ETİK İLKELERE UYUMSUZLUK

  Kurallara uyulmaması durumunda disiplin yaptırımları söz konusu olmaktadır. Bu durumunda takip edilecek yol ve yaptırımlarla ilgili ETİK Kurulca belirlenen/belirlenecek düzenlemeler esas alınır. Etik Kurul, etik ve mesleki kurallara uyulmaması durumunda yapılan veya tespit edilen şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.

Vizyonumuz

Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmaktır.

Misyonumuz

Şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını teşvik ederek finansal sektörün, kredi geri dönüş sorunu yaşayan işletmelerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirmek suretiyle aktif kalitesine olumlu katkı yapabilmek, Uluslararası uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve dönüşüm uygulamalarının ve ülkemizdeki hukuki alt yapısının gelişimine katkıda bulunmak, ve reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılanma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamaktır.