TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

Stratejik Hedefler

 • 1

  Yeniden Yapılandırma Mesleği

  Ülkemizde finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma mesleğini düzenlemek, tanıtmak, geliştirmek, özendirmek; farkındalık yaratarak paydaşların ortak çıkarlarını belirlemek ve bu alanda çalışanların bir çatı altında toplanmasını mümkün kılmak,

 • 2

  Farkındalık

  Gerek reel sektörün ve gerekse finansal sektörün meslek örgütleri ve bunların üst kurulları ile istişarelerde bulunarak, finansal ve operasyonel yapılandırma süreçlerine dair yasal altyapı ihtiyaçlarında ve uygulama aksaklıklarında farkındalık oluşturmak suretiyle, daha etkin ve verimli sonuçlar alınmasına çaba göstermek,

 • 3

  İlkeler, Standartlar ve Etik Kurallar

  Genel kabul gören mesleki ilkeleri, standartları ve etik kuralları belirlemek, geliştirmek, bunları ilgililerine duyurmak, benimsenip uygulanmasını sağlamak konusunda gerekli çabayı göstermek, söz konusu ilke ve kuralların uygulanmasını izlemek ve tedbirleri almak üzere gerekli mekanizmayı kurmak,

 • 4

  Yetkinlik ve Standartlar

  Mesleki yetkinlik ve etik standartlarını yerleştirerek mesleğin saygınlığını artırmak ve mesleğin kendisi ve profesyonelleri hakkında güvenilir bilgi kaynağı olmak,

 • 5

  İşbirliği ve Dayanışma

  Mesleki işbirliği ve sosyal dayanışmayı sağlamak üzere; üyeleri ile kurumsal iş sahipleri ile yöneticileri, meslek profesyonelleri, avukatlar, muhasebe ve mali müşavirlik işleriyle iştigal eden meslek mensupları, bankalar ve diğer borç veren kuruluşlar, Kamu ve Devlet temsilcileri, değerleme uzmanları, akademik kurumların temsilcileri ve diğer paydaşları bir araya getiren faaliyetleri gerçekleştirmek; bu amaçla, geziler ve toplantılar düzenlemek, sandık ve vakıf kurmak, kurulmuş olanlara katılmak, lokal, sosyal tesis açmak ve diğer sosyal faaliyetlerde bulunmak,

 • 6

  Paydaşlar

  Meslek profesyonellerinin hizmetlerinden paydaşların ve iş dünyasının daha fazla yararlanmasını teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,

 • 7

  Temsil

  Uluslararası ve yurtdışındaki kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek, işbirliği yapmak, bilgi alış verişi yapmak ve bu kuruluşlara gerektiğinde üye olmak,

 • 8

  Gelişim

  Ülkemizde reel sektörün karşılaştığı sorunları ilgili paydaşlar ve otoriteler nezdinde dile getirerek kaynakların daha verimli dağılımına katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek, mesleğin gelişimi ile ilgili iş toplantıları düzenlemek, kamuoyunu hedefler ve faaliyetler hakkında bilgilendirmek,

 • 9

  Stratejik Ortaklıklar

  Mesleğin gelişmesi ve üyelerin yürüttüğü faaliyetleri artırmak için ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurmak, geliştirmek, bunlarla tanıtım programları başta olmak üzere iletişim ve etkileşimi artırıcı toplantılar düzenlemek,

 • 10

  Danışmanlık

  Üyelerinin mesleki meselelerinin çözümüne yardımcı olmak, FOY alanında faaliyet gösteren meslek profesyonelleri ve ihtiyaç duyan paydaşlara kar amacı gütmeden karşılıklılık ilkesine uygun danışmanlık desteği vermek,

 • 11

  Uluslararası Standartlar

  FOY Profesyonelliği mesleğinin meslek profesyonellerince etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekirse uluslararası benzer yapıların standartlarının ülkemizde uygulanabilirliğini sağlamaya dönük çalışmalar yürütmek ve bu alanda yürütülen faaliyetlerde bütünlüğü sağlamak,

 • 12

  Sertifikasyon

  FOY Profesyonellerinin faaliyetlerinin hizmet kalitesini artırıcı uluslararası akredite eğitim-sertifikasyon faaliyetleri yürütmek ve/veya bu amaçla kurulacak sertifikasyon programına sponsor olmak, meslek profesyonellerinin sertifikalı meslek profesyoneli olabilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifika vermek, üyelerinin ve meslek profesyonellerinin bu sertifikayı almasına aracılık etmek ve bunları sertifika almaya teşvik etmek,

 • 13

  Büyüme

  Sertifikalı meslek profesyonellerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapmak, ihtiyaç halinde enstitü ve akademi kurmak,

 • 14

  Etkinlikler ve eğitim

  Mesleki konularda ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, konferanslar, sempozyumlar ve meslek profesyonellerinin gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek ve/veya bu girişimlere destek olmak, bu amaçla eğitim, araştırma ve etüd yapmak ve öneriler sunmak üzere bir kuruluş kurmak,

 • 15

  Yayınlar ve Akademik İşbirliği

  Dergi, kitap vb yayınlar çıkarmak, bunların dağıtımını yapmak, yayın hakları almak, yayın kurulu oluşturmak ve telif hakları tesis etmek, mesleğin gelişmesine yönelik üniversitelerle işbirliği yapmak, akademik ilişkileri geliştirmek, araştırma ve çalışmaları desteklemek.

Vizyonumuz

Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmaktır.

Misyonumuz

Şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını teşvik ederek finansal sektörün, kredi geri dönüş sorunu yaşayan işletmelerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirmek suretiyle aktif kalitesine olumlu katkı yapabilmek, Uluslararası uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve dönüşüm uygulamalarının ve ülkemizdeki hukuki alt yapısının gelişimine katkıda bulunmak, ve reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılanma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamaktır.