TMA TURKEY I FOYDER

 • İSTANBUL
 • info@tma-turkey.org
 • +90 531 280 79 33

FİNANSAL VE OPERASYONEL YAPILANDIRMA PROFESYONELLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN ETKİNLİK KATILIMCILARININ KİŞİSEL
VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz;  veri sorumlusu olarak Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Derneği (FOYDER) tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  FOYDER tarafından toplanan kişisel verileriniz; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ve görsel ve işitsel kayıtlardır.
  Bu veriler;
  ✓ FOYDER faaliyetlerinin dernek tüzüğü ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası;
  ✓ FOYDER nezdinde etkinliğe kayıt başvurunuzun değerlendirilmesine ilişkin işlemlerinizin gerçekleştirilmesi;
  ✓ FOYDER tarafından organize edilen seminer, kongre ve diğer tüm etkinlik hizmetlerinden üyelerin faydalanması ve bilgilendirilmesi veya etkinliklerde görev alınmasının sağlanması;
  ✓ FOYDER tarafından yayınlanan dergi, kitap ve sair diğer yayınların tarafınıza gönderiminin sağlanması;
  ✓ FOYDER etkinlik katılımcılarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması ve FOYDER etkinlik katılımcılarının FOYDER’in temsilcisi olduğu veya sair şekilde ilişkili olduğu uluslararası kuruluşlara üyelik işlemlerinin yapılması ve yine bu kuruluşlar nezdinde sınav ve sertifikasyon işlemlerin gerçekleştirilmesi;
  ✓ FOYDER ve gerçekleştirdiği hizmet dolayısıyla onunla ilişkili olan iş ortağı, üye, tedarikçi ve sair üçüncü kişiler ile iş ilişkisinin yönetimi;
  ✓ FOYDER nezdinde bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası kapsamında bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ve kurumsal iletişim
  faaliyetlerinin planlanması ve icrası; amaçlarıyla ve tüm bunlara bağlı olarak FOYDER’in yasal yükümlülüklerinin ve haklarının ve ilgili sözleşmelerin ifasını temin etmek amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  FOYDER tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yurtdışı üyelik ve sertifikasyon ve benzeri işlemler çerçevesinde FOYDER’in temsilcisi olduğu/olacağı uluslararası kuruluşlar ve bu süreçler ile ilgili ilişkide bulunulan kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  FOYDER tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda yukarıda detayları bulunan amaçlar kapsamında kişisel verileriniz size hak ve menfaatler sağlanması, FOYDER içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine
  getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak FOYDER internet sitesinde yer alan formlar aracılığı ile elektronik ortamda ve / veya doğrudan fiziki olarak sizin tarafınızdan tarafımıza
  gönderilmek suretiyle veya telefon veya e-mail yoluyla toplanmaktadır, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.foyder.org adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak veya KVK Kanun’unda düzenlenen yöntemlerle FOYDER’e
  iletmeniz durumunda FOYDER, ilgili talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
  gerektirmesi hâlinde, FOYDER tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
  yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel
  bilgiler sunmak amacıyla Bildirimde değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bununla birlikte,
  Bildirimde esaslı değişiklikler yapılması halinde üyelerimiz uygun kanallar aracılığıyla
  haberdar edilecektir