Hedefler

Anasayfa Stratejik Hedefler

Hedeflerimiz

 • Ülkemizde finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma mesleğini düzenlemek, tanıtmak, geliştirmek, özendirmek; farkındalık yaratarak paydaşların ortak çıkarlarını belirlemek ve bu alanda çalışanların bir çatı altında toplanmasını mümkün kılmak,

 • Gerek reel sektörün ve gerekse finansal sektörün meslek örgütleri ve bunların üst kurulları ile istişarelerde bulunarak, finansal ve operasyonel yapılandırma süreçlerine dair yasal altyapı ihtiyaçlarında ve uygulama aksaklıklarında farkındalık oluşturmak suretiyle, daha etkin ve verimli sonuçlar alınmasına çaba göstermek,
 • Genel kabul gören mesleki ilkeleri, standartları ve etik kuralları belirlemek, geliştirmek, bunları ilgililerine duyurmak, benimsenip uygulanmasını sağlamak konusunda gerekli çabayı göstermek, söz konusu ilke ve kuralların uygulanmasını izlemek ve tedbirleri almak üzere gerekli mekanizmayı kurmak,
 • Mesleki yetkinlik ve etik standartlarını yerleştirerek mesleğin saygınlığını artırmak ve mesleğin kendisi ve profesyonelleri hakkında güvenilir bilgi kaynağı olmak,
 • Mesleki işbirliği ve sosyal dayanışmayı sağlamak üzere; üyeleri ile kurumsal iş sahipleri ile yöneticileri, meslek profesyonelleri, avukatlar, muhasebe ve mali müşavirlik işleriyle iştigal eden meslek mensupları, bankalar ve diğer borç veren kuruluşlar, Kamu ve Devlet temsilcileri, değerleme uzmanları, akademik kurumların temsilcileri ve diğer paydaşları bir araya getiren faaliyetleri gerçekleştirmek; bu amaçla, geziler ve toplantılar düzenlemek, sandık ve vakıf kurmak, kurulmuş olanlara katılmak, lokal, sosyal tesis açmak ve diğer sosyal faaliyetlerde bulunmak,
 • Meslek profesyonellerinin hizmetlerinden paydaşların ve iş dünyasının daha fazla yararlanmasını teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,
 • Uluslararası ve yurtdışındaki kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek, işbirliği yapmak, bilgi alış verişi yapmak ve bu kuruluşlara gerektiğinde üye olmak,
 • Ülkemizde reel sektörün karşılaştığı sorunları ilgili paydaşlar ve otoriteler nezdinde dile getirerek kaynakların daha verimli dağılımına katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek, mesleğin gelişimi ile ilgili iş toplantıları düzenlemek, kamuoyunu hedefler ve faaliyetler hakkında bilgilendirmek,
 • Mesleğin gelişmesi ve üyelerin yürüttüğü faaliyetleri artırmak için ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurmak, geliştirmek, bunlarla tanıtım programları başta olmak üzere iletişim ve etkileşimi artırıcı toplantılar düzenlemek,
 • Üyelerinin mesleki meselelerinin çözümüne yardımcı olmak, FOY alanında faaliyet gösteren meslek profesyonelleri ve ihtiyaç duyan paydaşlara kar amacı gütmeden karşılıklılık ilkesine uygun danışmanlık desteği vermek,
 • FOY Profesyonelliği mesleğinin meslek profesyonellerince etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekirse uluslararası benzer yapıların standartlarının ülkemizde uygulanabilirliğini sağlamaya dönük çalışmalar yürütmek ve bu alanda yürütülen faaliyetlerde bütünlüğü sağlamak,
 • FOY Profesyonellerinin faaliyetlerinin hizmet kalitesini artırıcı uluslararası akredite eğitim-sertifikasyon faaliyetleri yürütmek ve/veya bu amaçla kurulacak sertifikasyon programına sponsor olmak, meslek profesyonellerinin sertifikalı meslek profesyoneli olabilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifika vermek, üyelerinin ve meslek profesyonellerinin bu sertifikayı almasına aracılık etmek ve bunları sertifika almaya teşvik etmek,
 • Sertifikalı meslek profesyonellerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapmak, ihtiyaç halinde enstitü ve akademi kurmak,
 • Mesleki konularda ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, konferanslar, sempozyumlar ve meslek profesyonellerinin gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek ve/veya bu girişimlere destek olmak, bu amaçla eğitim, araştırma ve etüd yapmak ve öneriler sunmak üzere bir kuruluş kurmak,
 • Dergi, kitap vb yayınlar çıkarmak, bunların dağıtımını yapmak, yayın hakları almak, yayın kurulu oluşturmak ve telif hakları tesis etmek, mesleğin gelişmesine yönelik üniversitelerle işbirliği yapmak, akademik ilişkileri geliştirmek, araştırma ve çalışmaları desteklemek.