TMA Turkey

Anasayfa Basın Açıklaması 3

Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Süreçlerine İlişkin Önerilerimiz

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (TMA Türkiye-FOYDER), Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etikilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmaktır.” vizyonuyla 2021 yılında faaliyetlerinebaşlamıştır. Üyelerimiz, finansal ve operasyonel yapılandırma sektöründe uzmanlaşmışbankacı, danışman, avukat ve mali müşavirlerden oluşmaktadır.

Şirketlerimiz faaliyet gösterdikleri sektöre göre farklı düzeylerde yurtiçi ve yurtdışıgelişmelerden, faaliyet gösterdikleri sektörden kaynaklanan veya tamamen kendilerine has nedenlerle finansal ve operasyonel verimsizliklerle karşılaşabilmektedir. Bu durumdaişletmelerin yeniden yapılandırılması gündeme gelebilmektedir. Sonuç olarak, yenidenyapılandırma her zaman ihtiyaç duyulabilecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda, Dernek olarak, herhangi bir kanuna eklenmemiş, daha kapsamlı ve müstakil birÖnleyici Yeniden Yapılandırmahukuki düzenlemesinin oluşturulmasının; işletmelerimizindevamlılığını sağlayabilmesi, geçici finansal ve operasyonel verimsizliklerini aşmalarına katkısunması için önem arz ettiği düşünülmektedir.

Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) gibi mahkeme dışı yapılandırma süreçlerimizingüçlendirilmesinin, işletmelerimizin daha sıkıntılı finansal ve operasyonel verimsizliklerlekarşılaşmadan, sürdürülebilir finansal ve operasyonel yapılar kurabilmeleri için önemli desteknoktaları olacağını düşünüyoruz.

Bu kapsamda FYY düzenlemesinin:

Finansal kurumların birlikte hareket ederek yapılandırma sürecinin daha hızlı ve etkin birşekilde sonuçlandırılmasına imkan tanıması,
Borçlu şirketlerin durumunun tek elden ve birlikte çözümüne ilişkin önerilerin oluşturulması,
Borçlu şirketlerin problemlerinin çözümü noktasında tek tek finansal kurumların her biriyerine, yalnızca AKK ile muhatap olması,
Sürecin belirli bir takvim içerisinde tamamlanma zorunluluğunun, işletmelerin ekonomikvarlıklarının korunmasına imkan sağlaması,
Sürecin etkinliğine ilişkin bir kısım sıkıntılar yaşansa da belli bir uygulama bütünlüğünün oluşması

gibi önemli katkıları olduğu değerlendirilmektedir. Netice itibarıyla, önleyici yenidenyapılandırmaya ilişkin çok daha kapsamlı ve kalıcı düzenlemeler oluşturuluncaya kadarFYY düzenlemesinin sektörde önemli bir boşluğu doldurduğu değerlendirilmekte olup, düzenlemenin kalıcı hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

FYY sürecinin devam ettirilmesi halinde ise mevcut yapıda görülen bir kısım hususların gözden geçirilerek ekte sunulan hususlarda önlem alınmasının sürecin etkinliğini artıracağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

https://tma-turkey.org/wp-content/uploads/2023/11/FYY-Süreçlerine-İlişkin-İyileştirme-Önerilerimiz-FOYDER-TMA-Türkiye.pdf